vedrunamalgrat@vedrunamalgrat.org

a8019915@xtec.cat

C/ Mar, 30

Camí del Pla, 40

93 761 03 27

93 761 22 96

Educació infantil

ELS MÉS MENUTS DE L’ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

L'infant, protagonista del seu creixement

Els nens i nenes d’aquesta edat aprenen a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar per si mateixos, tenen iniciativa i una gran curiositat per descobrir l’entorn que els envolta. L’escola, en un clima familiar i proper, els ofereix un entorn de confiança en què la seva participació és activa.

Respondre al repte d’educar nens i nenes del segle XXI en un món canviant i divers implica una dosi de recerca, reflexió i certa valentia, però, sobretot, optimisme i confiança per dur a terme pràctiques que permetin acompanyar l’infant en el seu procés de desenvolupament, que siguin respectuoses amb les seves necessitats i que vagin fonamentant les bases per afavorir un aprenentatge entre iguals.

Aquest aprenentatge internivells ens permet respectar el ritme de maduració individual dels nens i nenes afavorint la seva creativitat, la seva responsabilitat i el treball en equip.

Oferim diverses opcions perquè l’alumnat pugui decidir quina activitat realitzar i organitzar-se per anar fent les diferents tasques, permetent-los moure’s lliurement i sent guiat per l’adult en aquelles propostes que necessitin acompanyament. Això ens possibilita una educació més personalitzada i adaptada als ritmes i interessos dels infants.

Progressar en el coneixement i domini tant del seu cos, en qüestions com el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats, com de la seva dimensió afectiva i emocional per anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres a partir del treball amb la Duna.

L’entorn escolar ha de ser ric i estimular les manifestacions de tots els llenguatges: plàstic, musical, audiovisual, verbal, corporal, matemàtic…, afavorint que l’alumnat progressi en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions del dia a dia, per mitjà dels diversos llenguatges que té al seu abast.

L’anglès és la primera llengua estrangera de l’escola. Els alumnes la comencen a aprendre des de ben petits,  on s’imparteix a l’Educació Infantil durant 3h setmanals. En aquestes edats es treballa sobretot a nivell oral, evidentment, i a mesura que els nens i nenes avancen en els seus coneixements, s’incorporen les habilitats de la comprensió lectora i l’expressió escrita. El nostre desig és donar als alumnes els coneixements necessaris per l’obertura al diàleg i al món.

El Projecte Filosofia 3/18, durant l’etapa d’Educació Infantil, no pretén formar petits filòsofs, sinó formar alumnes que parlin i pensin raonadament, que siguin més creatius i més feliços i, sobretot, que siguin capaços de respectar les idees dels altres. Ensenyar a pensar serveix perquè els alumnes siguin autònoms, explorin alternatives i trobin raons per a les seves creences.

Escoltant l’infant i observant-lo des del respecte i interès en les seves manifestacions, l’acompanyem en el procés creatiu, conduint-lo del dubte a l’experimentació, a gaudir del gest, del moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant-lo i estimulant-lo a fer els seus propis descobriments.

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes i actuar d’acord amb unes pautes de convivència ensenya l’infant a col·laborar amb el grup i propicia la seva integració social.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website