Normes de convivència i funcionament

NORMES DE FUNCIONAMENT

 1. Es obligatòria l'assistència puntual a totes les classes, sortides i activitats culturals que formen part del Pla Anual d'Activitats i que són aprovades pel Consell Escolar.
 2. Els pares o tutors han de justificar per escrit totes les faltes d'assistència i de puntualitat, al Centre, el dia que el/la fill/a es reincorpora al Centre.
 3. Els alumnes que no realitzin activitats extraescolars, no poden romandre, sense vigilància, en el Centre.
 4. El Xandall del Col·legi, l'han de portar tots els alumnes d'Ed. Infantil, Primària i ESO, els dies que tinguin Ed. Física. Es recomana no portar xandall per a les altres activitats, a no ser que els mestres ho aconsellin.
 5. Els alumnes d'Ed. Infantil i del C. Inicial d'EP han de portar la bata,de dilluns a divendres.
 6. Les bates i els xandalls han d'estar marcats amb el nom i els cognoms de l'alumne/a, de manera que no s'esborri.
 7. La porta del Col·legi s'obrirà 5 minuts abans de començar les classes.
 8. Els pares dels alumnes d'Ed. Infantil poden entrar al pati del Col·legi per tal d'acompanyar els seus fills, però un cop començades les activitats, si arriben tard, es prega que no entrin a les classes.
 9. Els alumnes d'Ed. Primària i Secundària han d'entrar sols al pati del Col·legi. Es prega als pares que s'abstinguin d'entrar-hi. La persona encarregada de la Porteria us atendrà per a qualsevol necessitat.
 10. En tant que pugueu, quan els alumnes hagin de faltar necessàriament a classe, procureu que siguin hores i dies que no tinguin exàmens.
 11. Per parlar amb la Direcció o amb els professors del Centre es recomana que concerteu les entrevistes amb anticipació, així, asseguraran que són atesos quan vinguin al Col·legi.
 12. El Centre està disposar a oferir per aquells alumnes que ho puguin necessitar, una hora de vigilància matinal al Camí del Pla de 8.00h a 9.00h (mínim 4 alumnes).
 13. A partir de 3r d'ESO, els alumnes que es quedin a dinar, podran sortir del Centre de 14:30 a14:55, prèvia autorització, per escrit, dels pares.
 14. Els alumnes de Batxillerat podran sortir del Centre, durant l'esbarjo (d'11:30 a 11:55), prèvia autorització, per escrit, dels pares.
 15. Les sortides de treball (excepte colònies, estada a la neu i esports d'aventura) són obligatòries. En cas d'absència sense justificar a una sortida de treball, se li farà recuperar a l'alumne les hores perdudes a dita sortida.
 16. No s'administrarà cap medicament als alumnes sense una petició, per escrit, signada pels pares.

ACTITUTS PER UNA BONA CONVIVÈNCIA

 1. Cal assistir a les classes amb el material necessari per a desenvolupar les matèries corresponents i vestits adequadament.
 2. Està prohibit FUMAR i/o BEURE BEGUDES ALCOHÒLIQUES i/o LA INGESTA DE QUALSEVOL ALTRE ESTUPEFAENT ,en tot el recinte escolar (o en la zona limítrofe a aquest) durant qualsevol activitat cultural organitzada pel Centre així com a les entrades i sortides.
 3. No es pot menjar ni beure a classe. No es poden menjar llaminadures en tot el recinte escolar. Recordeu que les llaunes de begudes estan prohibides en tot el recinte escolar.
 4. Els desperfectes causats a les instal·lacions, al material del Centre o a una altra persona hauran de ser abonats per l'alumne/a o pel grup que l'ha causat, i si ho han fet intencionadament se'ls pot obrir un expedient disciplinari.
 5. Els alumnes no poden sortir del Centre, durant l'horari escolar, sense autorització.
 6. Els alumnes que siguin expulsats de classe seran acompanyats a una altra aula per tal de realitzar les tasques que se'ls encomanin.
 7. La reiteració de faltes d'assistència no justificades, de puntualitat i d'expulsions de classe, poden dur a l'obertura d'Expedient disciplinari, així com el tracte poc respetuós envers qualsevol membre de la Comunitat Educativa, les mentides que poden afectar la bona convivència o el robatori de material del Centre o d'altres dependències que utilitzi el Col·legi, la violència física, la manipulació de notes escrites, de qualificacions, l'absència injustificada del Centre 'campana',...
 8. No es poden portar walkmans, ràdios, mp4, discmans ni consoles al Col·legi.
 9. Si a un alumne fa un ús del móvil en l'horari lectiu o sortida escolar, sense permís dels professors, se'l expulsarà.
 10. Les entrevistes entre pares, professors i alumnes ens ajudaran a mantenir el diàleg suficient i necessari en tot el procés educatiu.
 11. El bon tracte, les bones paraules i la sinceritat són els millors mitjans per a una bona convivència.També et pot interessar...

Portes obertes

El dissabte 10 de març de 10 a 2 del migdia obrim les portes de la nostra escola per què pogueu conèixer el nostre projecte educatiu. Des de l'Es...

llegir més »

Escola Plurilingüe

Un dels eixos pels quals opten les escoles Vedruna és el de l’Escola Plurilíngüe. Entenem que aquest implica que el centre ofereixi elements for...

llegir més »

Història

El nostre origen cal buscar-lo en temps de Santa Joaquima, que l’any 1852 va enviar una comunitat de quatre Germanes, acceptant la invitació de l...

llegir més »

Projecte Educatiu

Projecte Educatiu Vedruna Malgrat Benvinguda al nostre Projecte Educatiu Sigueu benvinguts a la pàgina web de l’escola Vedruna de Malgrat de Ma...

llegir més »